Maand: mei 2023

Zondag Trinitatis, 4 juni

Zondag Trinitatis, 4 juni

Op de ‘zondag van de ‘Drie-eenheid’ lezen we het allerlaatste stukje van het Matteüsevangelie. Bij Matteüs zijn de verhalen na het ontdekken van het lege graf opvallend kort: een paar verzen nog maar. De leerlingen gaan terug naar Galilea, naar de berg die Jezus hen vooraf heeft aangeduid. De opstanding wordt door sommigen nog in twijfel getrokken, zij beweren dat Jezus’ lichaam gestolen is. Maar de leerlingen zien hem niettemin en hij belooft: “Ik zal met jullie zijn, alle dagen tot aan de voltooiing der wereld”. Famous last words! Maar hoe dan? De God, die zich aan Mozes openbaart als ongrijpbare God doet al een suggestie: God is Geest, zijn Woord is in Geest gevat.

We vieren de Maaltijd van de Heer onder aanroeping van die Geest.

Lees meer
Pinksteren, zondag 28 mei

Pinksteren, zondag 28 mei

Deze Pinksterdienst is voorbereid door de jongeren en leiding van de bovenwijkse catechesegroep van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. Het is de laatste dienst in de serie bij het jaarthema Verbonden.

Pinksteren (het joodse feest van de verbondssluiting op de Sinaï) is het feest van de verstaanbare taal, die Gods Geest ons leert te spreken en die mensen met elkaar verbindt. Daarom zingen we in deze viering liederen in zeven vreemde talen – én in het Nederlands – die overigens alle in het Liedboek staan!

Lees meer
Zondag Exaudi, 21 mei

Zondag Exaudi, 21 mei

De gemeente in Efeze was sterk verdeeld, de breuk tussen Joden en niet-Joden liet zich voelen en de verwachte komst van Christus bleef uit. Individuen en afzonderlijke gemeenten wordt aangezegd dat zij als deel van een veel grotere christelijke gemeenschap geen geïsoleerd en ontmoedigd groepje hoeven te zijn, maar in verbondenheid met andere gemeenschap kunnen bijdragen aan de christengemeenschap als geheel. Ze zijn niet machteloos in al die bedreigingen, maar mogen rekenen op de kracht die zij van Christus als hoofd van het lichaam zullen ontvangen. Hij zal de kerk ‘voeden en verzorgen’. (Efeziërs 5: 29). Troostrijke woorden voor de kerk van nu!

Wij vieren deze dienst samen met de Morgenstergemeente.

Lees meer
Zondag Rogate, 14 mei

Zondag Rogate, 14 mei

Dit is de vijfde in de serie diensten bij het jaarthema ‘Verbonden’. Wanneer Jezus op de avond voor zijn dood Pesach viert met zijn leerlingen, geeft Hij na de maaltijd een beker door met de woorden: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt’. Wat bedoelt Jezus nu eigenlijk met dit gebaar en deze woorden? En wat drukken wij uit, telkens wanneer we dit nadoen en nazeggen?

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.

Lees meer
Donderdag 18 mei, hemelvaart van de Heer

Donderdag 18 mei, hemelvaart van de Heer

“Houd me niet vast…” (Noli me tangere), beroemde woorden van Jezus richting Maria van Magdala. Toch zullen de aardse achterblijvers iets moeten kunnen vasthouden nu Jezus’ hemelvaart een feit is. Wat en hoe en waarmee en waartoe, het zijn de vragen van toen en van vandaag. Maar in de buitenlucht krijgen moeilijke vragen meer lucht, ze ontstijgen ons zelfs.

De dienst vindt plaats in de tuin van Lia van der Geest en Hans Zwagemaker, in de trant van een Thomas-viering. Naast zang, gebed en lezing is er ruimte voor verschillende vormen om het thema te benaderen.

Er zijn stoelen aanwezig en de liederen zijn afgedrukt in de liturgie, zodat u geen liedboek hoeft mee te nemen. Mocht het echt te koud blijken dan kunnen we naar binnen.

Lees meer
Zondag Cantate, 7 mei

Zondag Cantate, 7 mei

Op zondag Cantate zingen we samen met de cantorij liederen van bevrijding. In Deuteronomium lezen we hoe de Israëlieten de bevrijding uit Egypte herdenken. Die herinnering aan de bevrijding draagt ook een hoop voor de toekomst in zich.
In Handelingen lezen we hoe Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi opgesloten zijn en daar lofliederen voor God beginnen te zingen, waardoor de gevangenis op haar grondvesten trilt.

Lees meer