Uit de kerkenraad

Aan het begin van de eerste vergadering in het nieuwe seizoen is afscheid genomen van vier ambtsdragers: Hans Zwagemaker, Ies Nijman, Fokko Bosker en Jan van der Linden.
Met een persoonlijk woord en een passende attentie werden zij bedankt voor het vele werk dat zij gedurende hun ambtsperiode verrichtten.

RPM
Het voorstel voor de coaching van de Rainbow Pop Musicians zal nader worden bekeken. Van belang is ook of verwachtingen van de band en van de beoogde coach met elkaar overeenkomen.
De zorg bestaat dat RPM te veel zal neigen naar een orkestje in plaats van een band. Ook worden de financiële consequenties van het voorstel heroverwogen.

Solidariteitsbijdrage
In 2014 is door de Algemene Kerkenraad met de nota ‘Vitaal & Solidair’ de solidariteitsbijdrage in het leven geroepen. Deze bijdrage is voor de periode 2014 tot 2020 eenmalig vastgesteld op basis van het gemiddelde nadelig saldo van een wijkgemeente over de jaren 2011, 2012 en 2013. Hiermee ontvangen wijken indien nodig een solidariteitsbijdrage om hun wijkvermogen in stand te houden en is voor de ene gemeente de bijdrage groter dan voor de andere. De Regenboogkerk had in die periode een positief resultaat en ontving geen bijdrage.
De laatste jaren is er veel weerstand ontstaan tegen de manier waarop de solidariteitsbijdrage berekend werd. Het College van Kerkrentmeesters legt daarom vier opties voor om tot een wijziging hiervan te komen. Onze kerkenraad kiest voor de optie waarin de wijkvermogens behouden blijven, maar de solidariteitsbijdrage wordt afgeschaft. Niet beïnvloedbare kosten worden centraal ondergebracht, de wijken blijven financieel verantwoordelijk voor de wijkkas en de exploitatie van het gebouw.

Samenvoeging secties
De secties 8 en 10 worden samengevoegd tot sectie 8. De gemeenteleden uit beide secties zullen hierover door de sectieouderling Hilco Griffioen schriftelijk worden geïnformeerd.

Geplaatst in Actueel