Allemaal heiligen

Allemaal heiligen?
Ook na Pasen gaat ons jaarthema nog even door. We hebben gemerkt dat sommige gemeenteleden daar vragen bij hebben en daar willen we naar luisteren. Tegelijk willen we graag nog eens een aantal uitgangspunten voor u samenvatten, zoals dat ook bij de start van het seizoen is gebeurd. Wat is het dat iemand heilig maakt?

In een bijbels perspectief is dat naar onze opvatting niet een kerkelijke goedkeuring, maar een inspirerend opbloeien van Godgegeven talenten. Er is niemand die zichzelf in dit perspectief als waardeloos zou moeten achten. Alle bloemen mogen bloeien en de kleinste gaven kunnen in Gods Koninkrijk uitgroeien tot de mooiste vruchten van vrede. Tenslotte gaat het steeds weer over de bijbel als Woord van God in de wereld van de mensen.

Efeziërs
In de brief van Paulus aan de Efeziërs wordt van heiligen gesproken op een heel inclusieveAllemaal heiligen manier. Het is geen aparte groep. De heiligen, dat zijn alle gelovigen samen. Zij worden door de schrijver aangesproken. Aan hen worden Gods genade en vrede toegezegd, zoals dat ook bij ons gebeurt aan het begin van iedere kerkdienst. Heiligen zijn burgers van Gods Koninkrijk, levenden en doden. Door ons op het koningschap van God te concentreren vervalt het absolute karakter van de dood, die scheiding brengt. Daarbij spelen de herinnering aan het leven van mensen die niet langer bij ons zijn net zo goed een grote rol, als de actualiteit. Ook kan de verwachting en het verlangend uitzien naar dat wat gaat komen niet worden gemist. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen ontmoeten elkaar en tonen belangstelling voor elkaars verhalen.

Legendarisch én actueel
Soms kunnen we daarbij in bepaalde mensenlevens op heel bijzondere wijze zien hoe Gods Koninkrijk wordt gebouwd. De levens van deze mannen, vrouwen en kinderen, nu eens historisch, dan weer legendarisch, dan weer even eigentijds als actueel, zijn daarbij als inspirerende voorbeelden te beschouwen. In de kerk is, lang vóór de tijd van de reformatie, de behoefte gegroeid om de verhalen behorend bij de levens van opvallende mensen op een bijzondere wijze te koesteren. In de middeleeuwen raakten daar ook wel uitwassen aan verbonden, zoals de overdreven verering van relikwieën. Ook werden heiligen in het volksgeloof tot specialisten om op magische wijze wonderen tot stand te brengen, die dan vaak te maken hadden met de wijze waarop zij ooit gemarteld waren. Het zal u duidelijk zijn dat dit niet is, wat wij zo mooi vinden. Toch ligt ook in het meer anekdotische een bepaalde waarde, die misschien letterlijk niet klopt, maar in de sfeer van een gelijkenis toch betekenis kan hebben.
Wij zoeken dit jaar naar inspiratie in de vele prachtige verhalen verbonden aan de levens van Godzoekers door de eeuwen heen. De ene keer laten we ons daarbij helpen door de katholieke heiligenkalender. De andere keer gaan we daar bewust buitenom en kijken we naar inspirerende levensverhalen.

Lied 728, met tekst van de dichter Muus Jacobse (bij Hebreeën 11) bezingt de heiligen:

De heiligen, ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan ’t einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in ’t beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door een wolk
de weg ten einde lopen,
een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Kom zingen wij tesaam
met alle heiligen.

Afbeelding: Alfred Smid

Ondertussen zijn we al weer aan het denken over een nieuw jaarthema. We staan open voor uw suggesties.

Heleen Weimar en Jurjen Zeilstra

Geplaatst in voorpagina