In haar vergadering van 21 juni besloot de generale synode dat er drie beroepsprofielen komen voor werkers in de Protestantse Kerk: predikant, pastor en kerkelijk werker. In de afgelopen jaren voerde de synode een diepgaand gesprek over het ambt. Hieruit is het rapport Ruimte voor Woord en Geest ontstaan.

De PKN is uitgegroeid tot een mozaïek van kerkplekken. Denk bijvoorbeeld aan onze Protestantse gemeente waar de drie geloofsgemeenschappen hun eigen identiteit hebben. Samen vormen we de Protestantse gemeente, maar we hebben niet allemaal dezelfde behoefte wat betreft voorganger. Dit speelt op veel plekken in Nederland en dat vroeg om een ‘hernieuwde theologische doordenking’.

Drie beroepsprofielen
Er komen drie beroepsprofielen voor werkers in de Protestantse Kerk:

  • Predikant
  • Pastor
  • Kerkelijk werker

De predikant en pastor kunnen beiden als dienaar van het Woord aan de slag en werken voor de gehele gemeente. De kerkelijk werker zal op een deelterrein werken. Pastores werken in minder complexe contexten, van predikanten wordt verwacht dat zij functioneren in meer complexe situaties. Bij een vacature kijkt de gemeente onder begeleiding van een consulent of de context vraagt om een pastor of een predikant.

Scriba René de Reuver is dankbaar met deze belangrijke stap: “Alle werkers zijn nodig om als kerk onze grootste taak te kunnen blijven uitvoeren: God ter sprake brengen in onze samenleving.”

Invoering
De synode was sterk verdeeld over dit onderwerp, maar nu ligt dit besluit er. Het rapport moet verder uitgewerkt worden voordat het wordt ingevoerd. Daarvoor moet een begeleidingscommissie het rapport verder uitwerken. Een bijzondere commissie van rapport – samengesteld uit synodeleden – houdt toezicht op de uitwerking van het ‘instrument’ voor de gemeenten om te komen tot een vacature voor pastor of voor predikant.  Het generale college voor de kerkorde (GCKO) doet een voorstellen voor aanpassen van de kerkorde. Hierin moeten de drie beroepsprofielen een plaats krijgen. Deze voorstellen worden zo mogelijk voorgelegd aan de synode in de vergadering van november 2024.

Lees het volledige bericht op de website van de Protestantse Kerk.

foto: PKN, synodevergadering 21 juni 2024.