Op een mooie gemeenteavond op 28 maart jl. hebben de wijkkerkenraden hun visie op de voorstellen met betrekking tot PgH2024 gepresenteerd. Op basis daarvan en de nadere adviezen van de wijkkerkenraden heeft het Breed Moderamen vier voorlopige besluiten geformuleerd die op 24 april zijn voorgelegd aan de leden van de Algemene Kerkenraad (AK):
– Kiezen voor één van de drie voorstellen
– Financieel en administratief uitwerken
– Bestuursvorm
– Gebouwen

Keuze voorstel
Er is bij de wijkkerkenraden een breed gedragen voorkeur voor voorstel 2. In dit voorstel ontstaan 3 hoofdstromen. De Grote Kerk en Diependaalsekerk gaan samen in de reformatorisch-confessionele gemeenschap. De Bethlehemkerk, De Morgenster en Regenboogkerk vormen een breed protestantse gemeenschap. Vitamine G is een eigentijds protestants-evangelicale gemeenschap. De Algemene Kerkenraad heeft dit voorstel unaniem aangenomen.

Financieel en administratief uitwerken
Er ligt geen financiële onderbouwing bij voorstel 2. De Algemene Kerkenraad vraagt het College van Kerkrentmeesters dit voorstel administratief en financieel uit te werken. Er is geen datum afgesproken waarop deze onderbouwing ter besluitvorming bij de AK moet zijn.

Bestuursvorm
In de toekomstvisie zijn twee bestuursvormen genoemd. Eén algemene kerkenraad met drie wijkkerkenraden is de eerste bestuursvorm. Die is vergelijkbaar met de huidige structuur. De tweede vorm is een kerkenraad met deelraden per wijkgemeente. Uit de reacties van de wijkkerkenraden blijkt geen eenduidige voorkeur.
De AK heeft hierover twee besluiten genomen:
1)  er komt een onderzoek naar alternatieven voor de huidige algemene kerkenraad met wijkkerkenraden;
2)  in de novembervergadering neemt de AK een besluit over de toekomstige bestuursvorm. Deze moet per 1 januari 2024 ingaan.

Gebouwen
De AK neemt uiterlijk juni 2024 een besluit over de gebouwen. De Grote Kerk wordt de thuiskerk voor de reformatorisch-confessionele gemeenschap. Er zullen één of twee gebouwen voor de breed protestantse gemeenschap blijven. Er komt een thuiskerk voor Vitamine G.
Op een later moment besluit de Algemene Kerkenraad over de (her)bestemming van gebouwen.
Beide besluiten zijn unaniem aangenomen.

Vervolgtraject
De besluiten die de AK op 24 april 2023 heeft genomen zijn voorlopige besluiten. Alle besluiten zijn unaniem genomen. De wijkkerkenraden wordt gevraagd hierop te reageren.

Op 8 juni 2023 is er een gemeenteavond voor gemeenteleden.
Maandag 26 juni 2023 neemt de Algemene Kerkenraad een definitief besluit.

Werkgroepen
De AK heeft twee werkgroepen ingesteld:
De eerste werkgroep brengt advies uit over de bestuursstructuur.
De tweede werkgroep brengt advies uit over de gebouwen.

Tot slot is het Ministerie van Predikanten gevraagd om theologische duiding bij dit proces te schetsen. Geestelijk leiderschap helpt de Protestantse gemeente bij het vervolg van dit proces. Het Ministerie van Predikanten is gevraagd welke rol de predikanten kunnen spelen in de fase die na juni 2023 aanbreekt.

In gedeeld besef van verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke toekomst heeft de algemene kerkenraad deze belangrijke stap kunnen zetten. Vanuit een gedeelde overtuiging om samen vitale gemeente van Christus te blijven, vertrouwt de Algemene Kerkenraad erop in juni 2023 een definitief besluit te kunnen nemen.

Namens de AK,
Jan de Leede, preses
Ina Buist, scriba