Op zondag 12 november is er een presentatie gehouden over de voortgang van het BeMoRe-proces. Aan de hand van deze presentatie vertelden Gea Rozenberg en Hennie Burggraaf hoe het proces verloopt.
Zo was er op 5 september een kennismakingsbijeenkomst van de drie kerkenraden. Bijna alle kerkenraadsleden waren aanwezig. Onderstaande afbeeldingen zijn opbrengsten van die bijeenkomst.

Waar zie je naar uit en wat neem je mee?

 

 

 

 

En vervolgens: waar zie je tegenop ?

 

 

 

Naar een nieuwe bestuursvorm

 • Er is een externe begeleider gevonden die het proces naar een nieuwe bestuursvorm zal begeleiden. Zijn naam is Frank Dijkstra; Frank heeft ruime ervaring in het begeleiden van beleidsprocessen in kerken.
 • Er is inmiddels een besluit genomen voor een tijdelijke bestuursvorm. Dit, om te zorgen dat de drie kerkenraden met zo min mogelijk vertraging tot gezamenlijke besluiten kunnen komen.
 • Er is een agendacommissie met Frank Dijkstra en de drie voorzitters van de wijkkerkenraden.
 • Daarnaast is er een stuurgroep samengesteld, met daarin van elke wijkgemeente 5 ambtsdragers die het mandaat van de eigen wijkkerkenraad hebben; dat wil zeggen dat zij de bevoegdheid hebben om namens de eigen wijkkerkenraad voorstellen te doen en besluiten te nemen.
 • Ook worden er werkgroepen gestart om per onderwerp nieuwe afspraken te maken. Zie hieronder een overzicht van de werkgroepen. Deze zullen voorstellen doen aan de stuurgroep. In iedere wijkgemeente worden gemeenteleden gevraagd om mee te doen aan een werkgroep. Hiervoor zijn al mensen benaderd, passend bij de huidige functie of taak.
 • De werkgroep communicatie zal zo snel mogelijk starten om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de voortgang. Om zaken als nieuwsbrieven en websites niet driedubbel te doen, wordt in januari al gekeken hoe deze kunnen worden samengevoegd.

Overzicht van de werkgroepen

 • Predikanten
 • Vieren, commissies eredienst
 • Pastoraat
 • Diaconie
 • Missionair, kerk in de buurt, activiteiten
 • Kinderen en jongeren
 • Ontmoeten
 • Kerkrentmeesters, financieel, ontvangst, etc
 • Communicatie
 • Samenwerking met parochies (oecumene), Leger des Heils, Sherpa etc.
 • Leren
 • Vervoer

Vervolg
Op donderdag 7 december is de eerste van twee bijeenkomsten van de drie kerkenraden, om met elkaar het gesprek te vervolgen dat bij de kennismaking van 5 september begonnen is. Vanuit dat vervolg willen we in januari komen tot een gezamenlijke visie, missie en kernwaarden voor de Breed Protestantse gemeente in Hilversum.

Op zondag 14 januari (noteer vast in uw agenda!) zullen we na de viering in de Morgenster alle gemeenteleden bij dit gesprek betrekken.
Allereerst vertellen we welke stappen er na 12 november zijn gezet. Na een kop koffie gaan we in kleine groepen uiteen om in gesprek te gaan over de concept-ideeën aangaande visie en missie. Een mooi uitdaging om 2024 mee te starten!

Wanneer u over dit alles vragen heeft, schiet één van de kerkenraadsleden aan. We stellen uw inbreng zeer op prijs.

Liesbeth van Renssen, Wilma Hilberts, Gea Rozenberg