Het aanstaande vertrek van dominee Willem Nijsse uit de wijkgemeente van de Diependaalse kerk wordt tot 1 januari 2024 gedeeltelijk opgevangen door twee andere predikanten van de Protestantse gemeente Hilversum. Dominee Hillegonda Ploeger en dominee Oane Reitsma zijn daarvoor beschikbaar. Willem Nijsse neemt op 3 september afscheid.

Ds. Oane Reitsma wordt consulent in de Diependaalse kerk. Het consulentschap beperkt zich tot het adviseren van de wijkkerkenraad bij afwezigheid van een vaste predikant. In dit geval zal dat zich met name concentreren op het begeleiden van de Diependaalse wijkgemeente in het PgH2024-traject, en samen met de kerkenraad in het meenemen van de gemeente in de keuzes die gemaakt worden. Omdat de kerkenraad onderbezet is, is ervoor gekozen dat ds. Reitsma meteen al als adviserend lid aan de kerkenraadsvergaderingen deelneemt, en dus overlapt met de laatste maanden van ds. Nijsse. Het consulentschap duurt voort totdat de wijkgemeente in de nieuwe structuur van de PgH in ingebracht. Pastorale zorg valt buiten deze opdracht en wordt waargenomen door ds. Ploeger.

Ds. Hillegonda Ploeger is na het afscheid van ds. Nijsse beschikbaar voor crisispastoraat ten behoeve van de Diependaalse kerk. Zij wordt hiervoor alleen via Frans Lambour of zijn vervanger benaderd. Ds. Lambour doet een beroep op andere PgH-predikanten als bijstand in het pastoraat van de Diependaalse wijkgemeente niet te combineren is met de werkzaamheden van ds. Ploeger voor de Bethlehemkerk.