We lezen uit het verhaal van Bileam, de profeet met de sprekende ezel, over de zegen die hij uitsprak over het volk Israël. Met daarin die beroemde woorden uit één van de bekendste joodse gebeden: ‘Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël’. Daarnaast lezen we in aansluiting op de Scheppingsmotieven uit de brief van Paulus aan de Colossenzen hoofdstuk 1: 15 – 24. Het zal gaan om de tegenstelling tussen Bileam, de antisemitische buitenstaander, die Israël zegent terwijl hij het volk wil vervloeken en Christus in wie God en schepping samen komen als in de eerstgeborene van de Schepping.
‘In hem heeft heel de volheid willen wonen, en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen.’ Wat betekent die uitspraak over Christus voor ons, voor ons geloof in God, voor ons deelnemen aan de volheid van de Schepping?

Voorganger: Jan Greven
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Renze Sleeking
Lezingen: Numeri 24: 1-12, Johannes 20: 19-29, Colossenzen 1: 15-24
Liederen: Lied 556: 1 en 5, Psalm 22: 1 en 11, Lied 301e, Lied 557: 1, 2 en 3, Lied 445: 1 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Stichting vrienden van Mikondo*, Plaatselijke kerk**, Afdracht PKN***
Bijzonderheden: Afbeelding: Bileam en de ezelin, Pieter Lastman (ca. 1583 – 1633) Israel Museum, Jeruzalem
Lector: Annemieke Nijdam
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Stichting vrienden van Mikondo
Bovengenoemde stichting heeft de diaconie verzocht om financiële ondersteuning voor het uitbreiden van een naaischool voor meisjes in Congo. Grote aantallen jongeren in Mikondo (DR Congo) hebben geen school gehad of maar heel kort. Hun kans op een goed bestaan is miniem. Ze groeien zomaar op in bittere armoede of storten zich in de misdaad. Maar er is wel degelijk een goede kans om uit de armoede te raken. Er is namelijk genoeg werk te vinden voor wie wil, tenminste… voor wie vakbekwaam is of praktijkervaring heeft. En dat wil PROJETS MIKONDO meer en meer bieden.
Kleding leren naaien biedt perspectief voor meisjes. Ze zijn zeer kwetsbaar en geraken niet uit de situatie van diepe armoede. Ze worden zomaar slachtoffer van uitbuiting en prostitutie. Maar als ze hebben geleerd kleding te naaien, kunnen ze daarna fulltime betaald werk vinden in een professioneel atelier, als opstapje naar een zelfstandig bestaan als naaister. Dat is een zeer gerespecteerd beroep in Congo. Met een financiële bijdrage van de diaconie kan de naaischool worden gerealiseerd.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Afdracht PKN
De kerkelijke afdracht is een soort belasting. We zijn als gemeente verplicht deze af te dragen aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De PKN wordt hiermee in staat gesteld dit geld landelijk in te zetten voor allerlei activiteiten, ontwikkelingen, maar ook voor financiële steun aan gemeenten die in een lastige situatie zitten.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 RABO 0373722478 t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.