Op paasochtend vieren we uitbundig de opstanding van de Heer. De zondag aller zondagen!
Minstens zo wonderlijk als die opstanding zelf, is hoe het verhaal daarna wordt doorverteld. Petrus en een andere leerling hollen om het snelst naar het graf, na de ontdekking van Maria die in het Johannesevangelie als zondares wordt neergezet. De hoofdman onder het kruis belijdt zijn geloof en een rijke mecenas doet dat impliciet door zijn eigen graf beschikbaar te stellen. Via de marges van de samenleving en de meest wonderlijke mensen die je maar kunt bedenken wordt het doorverteld. Tot op vandaag de dag – en wij fluisteren het onze wonderlijke wereld opnieuw in: de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Thema: Opgestaan?!
Voorganger: Oane Reitsma
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 25: 6-9, Johannes 20: 1-18
Liederen: Lied 631, Lied 604, Lied118a, Lied 608, Lied63,; Lied 637, Lied 634
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KiA: Colombia*, Plaatselijke kerk**, Afdracht landelijk quotum***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Fokko Bosker en Annet Thesing
Koffieschenken: Anneke van der Veer en Lenie Stadtman; Didi Letanche en Joke de Witt
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Bijzonderheden: Afbeelding: De opstanding, anoniem, Rijksmuseum Amsterdam
Lector: Connie Roozendaal
Kinderoppas: Oppas voor kleine kinderen kunt u tot uiterlijk zaterdags 12 uur aanvragen via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
In de Bethlehemkerk en in de Morgenster ligt een voorbedeboek waarin u uw voorbeden voor de dienst kunt aanvragen. De BeMoRe-kerken hebben ook een online mogelijkheid.
Voor de Regenboogkerk is dit via voorbede@regenboogkerkhilversum.nl;
voor de Bethlehemkerk is dit via voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl;
en voor de Morgenster via diaconie@morgensterhilversum.nl.
Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst in de Regenboogkerk wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
De diensten in de Regenboogkerk, de Morgenster en de Bethlehemkerk kunt u online meevieren. Klik daarvoor op de naam van de kerk.

Toelichting bij de collecten
 *KiA, Colombia: kansarme jongeren opleiden voor de horeca: In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken. Dit doen ze onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. Lees hier de uitgebreide informatie.
Ondersteun dit project en geef tijdens de collecte of maak een gift over naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘KiA Colombia’. 

 **Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373 7225 91 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 ***Wijkkas, afdracht landelijk quotum: Vanuit de PKN wordt er van elke gemeente een afdracht verwacht, het kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum is een percentage van de eigen inkomsten als gemeente. De inkomsten uit het kerkrentmeesterlijk quotum zijn bestemd voor onder andere gemeenteopbouw, begeleiding en scholing van predikanten en kerkelijk werkers, en provinciaal kerkenwerk. En daarnaast voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. Naast deze collecte kunt u uw gift ook overmaken op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘afdracht landelijk quotum’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.