‘Wie is Hij toch?’ is de vraag die deze veertigdagen centraal staat. Op zondag Laetare (‘Verheugt u’) licht Jezus zelf een tipje van de sluier op: “Ik ben het brood uit de hemel”. Hij vergelijkt zichzelf daarmee met het manna dat het volk Israël in de lange tocht door de woestijn dagelijks uit Gods hand ontving om in leven te blijven in de moeilijk tijd. Letterlijk levensbrood. Voor de Joden klonk dat blasfemisch dat Jezus zichzelf daarmee vergeleek!

In deze dienst zullen we Ies Nijman bevestigen als ouderling-scriba. Ook vieren we de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus als levend brood tot ons komt.

Thema: Uit de hemel!
Voorganger: ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Hans Mol
Lezingen: Johannes 6: 25-36, 41-51
Liederen: Psalmen anders 122b, Lied 527, Irish blessing (Chilcott), Hemelhoog 494, Lied 653: 1, 2 en 7, Lied 546, Lied 368a, Lied 403d, Lied 408g, Lied 500: 1, 2, 4 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel; Cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: KiA: Noodhulp Syrië*, Plaatselijke Kerk**, Maaltijdcollecte: Voedselbank***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Karin de Bruijn en Paul van Catz 
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Psalm 122, Henk Pietersma
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Kerk in Actie – Noodhulp Syrië: Op 6 en 20 februari zijn Turkije en Syrië getroffen door allesverwoestende aardbevingen. Na de bloedige burgeroorlog, gevolgd door een diepe economische crisis, treft deze ramp de mensen in Syrië extra hard. De Verenigde Naties schat in dat ongeveer 5,3 miljoen mensen in Syrië hulp nodig hebben. Wil de hulp hen goed bereiken, dan zijn bestaande, betrouwbare netwerken van cruciaal belang. De kerken zijn bij uitstek – en al eeuwenlang – diep geworteld in de gemeenschappen. Kerk in Actie kan directe hulp bieden aan de slachtoffers in Syrië, omdat de organisatie daar al jarenlang goede banden heeft met de kerken en diaconale organisaties. De steun van Kerk in Actie loopt via de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over naar NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘Noodhulp Syrië’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

 *** Maaltijdcollecte: De opbrengst van de Maaltijdcollecte is bestemd voor de Voedselbank. Uw gift kunt u overmaken op NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas RBK onder vermelding van ‘Voedselbank’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.