Giften en ANBI

Wijkkas

De wijkkas is belangrijk! Allerlei uiteenlopende kosten van het wijkwerk, zoals de Regenboogzondag, administratie, bloemen, attenties, het pastoraat en een deel van de koffie na de diensten, worden hieruit betaald. Een aantal keren per jaar wordt er een collecte voor de Wijkkas gehouden.
Giften voor de wijkkas zijn zeer welkom op NL89 RABO 0373 7224 78 t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk. Fred Penning de Vries is de penningmeester.

Activiteitenfonds

Het doel van het Activiteitenfonds is met name de bekostiging van de activiteiten in onze wijkgemeenten. De wijkraad van kerkrentmeesters vraagt eenmaal per jaar om een bijdrage voor dit fonds. Als er meer gemeenteleden op één adres wonen, dan hoopt de wijkraad dat deze bijdrage ook navenant wordt aangepast!

Het rekeningnummer is NL14 RABO 0373 7225 67 t.n.v. Activiteitenfonds Regenboogkerk. Voor vragen neemt u contact op met Fokko Bosker ( ( f.j.bosker@upcmail.nl ) of met Fred Penning de Vries.

Rekeningnummer Diaconie

NL67 RABO 0373 7118 16 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Hilversum

Collectebonnen

Door middel van collectebonnen kunt u gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheden van giften. Bij de voordeur van de kerk liggen gele formulieren, waarmee u collectebonnen kunt bestellen en een éénmalige machtiging voor betaling van uw bestelling afgeeft. De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij de koster Wilma van der Burg.
U kunt uw bestelling ook doen door een bedrag over te maken naar NL89RABO0373722478 van de Wijkkas Regenboogkerk. In de omschrijving noemt u het aantal en de soort bonnen.

Er zijn 4 soorten bonnen:

Groen:  20 bonnen van € 0,50  (in totaal voor een bedrag van € 10,–)

Geel:     20 bonnen van € 0,75  (in totaal voor een bedrag van € 15,–)

Wit:      20 bonnen van € 1,–   (in totaal voor een bedrag van € 20,–)

Oranje: 20 bonnen van € 1,50  (in totaal voor een bedrag van € 30,–)

U kunt ook een bedrag over maken op de rekening van de Wijkkas: PWG Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum, rekeningnummer NL89 RABO 03737 22 478 met vermelding van het soort en aantal bonnen. Ook dan zult u de bonnen van Wilma van der Burg krijgen.

ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Regenboogkerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Regenboogkerk, zoals voor de wijkkas, collectebonnen e.d.

Meer informatie

Financiële informatie kunt u vinden op de overkoepelende website www.protestantshilversum.nl/cvk onder de kop: Kerkelijk Bureau/Financiën

Overzicht activiteiten in 2020/2021 i.v.m. de ANBI status

De Regenbooggemeente wil een kleurrijke geloofsgemeenschap zijn, open en gastvrij, waar velen zich thuis kunnen voelen en waar iets van uit gaat in de samenleving.

 • Elke zondag is er een kerkdienst, in de stille week voor Pasen elke avond. Gedurende het jaar is er een variatie in vieringen.
 • Gedurende het jaar zijn er een aantal thema-kerkdiensten, het jaarthema 2023-2024 is ‘Ga je mee’.
 • Jaarlijks wordt het nieuwe seizoen begonnen met de Regenboogzondag (startzondag), met workshops, een viering en een gezamenlijke lunch. Dit wordt georganiseerd door een commissie, aangevuld met de dienstdoende voorganger. Leidend hierbij is het jaarthema.
 • Er is een cantorij die wekelijks repeteert en zeer regelmatig medewerking verleent aan de erediensten.
 • Enkele vrijwilligers verzorgen de oppas voor de kleine kinderen tijdens de kerkdiensten.
 • Elke zondag is er kinderdienst en om de 14 dagen tienerdienst.
 • Jaarlijks houden de jongeren samen met wijkpredikant en jeugdouderling hun ‘vastenweekend’ in de lijdenstijd, met een overnachting in de kerk, en een actie voor een goed doel.
 • Na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade. Een groep vrijwilligers helpt bij toerbeurt bij het inschenken en opruimen.
 • Zij die niet meer in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, kunnen gebruik maken van een autodienst.
 • Onder leiding van predikanten en ouderlingen zijn er catechesegroepen.
 • Een groep pastorale medewerkers onder leiding van een ouderling zet zich in om aandacht en bemoediging te geven aan hen die dat nodig hebben.
 • Een groep diakenen is actief bezig met het verlichten van zorgen voor mensen die het nodig hebben. Dat gebeurt zowel via lokale projecten als via projecten in binnen en buitenland.
 • Een muziekgroep is actief en geeft af en toe een concert na een kerkdienst.
 • Er wordt gelegenheid gegeven voor ontmoeting en gesprek, in de vorm van gespreksgroepen en sectieavonden.
 • Eens in de 14 dagen zijn er seniorenmiddagen op donderdag.
 • Er is een bijbelgespreksgroep, bedoeld voor iedereen die samen in een groep uit de bijbel wil lezen en leren.
 • Op dinsdagochtend is de kerk open voor ontmoeting bij een kopje koffie.
 • Onder leiding van gemeenteleden worden wandelingen met een gespreksthema georganiseerd, waarbij iedereen welkom is.
 • Er is een klusteam om gemeenteleden te helpen bij kleine klusjes.
 • Een expositiecommissie verzorgt regelmatig exposities in de kerk.
 • Bezoekers van de erediensten krijgen iedere zondag een zondagsbrief met de liturgie en informatie over de kerkdienst. Elke veertien dagen verschijnt de digitale nieuwsbrief, waarvan ook een papieren versie wordt gemaakt voor diegenen die geen internet hebben. Op de Website en de Facebook-pagina van de Regenboogkerk is veel actuele informatie over de wijk en de activiteiten te vinden.

Bovenwijkse activiteiten:

 • In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Hilversum geeft één van de predikanten een serie lezingen vanuit een thema, waarna er gediscussieerd kan worden. Voorbereiding wordt gedaan door het team verdieping en ontmoeting.
 • De Regenboogkerk brengt in samenwerking met het Filmtheater Hilversum en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films over lijden en opoffering. Iedere film wordt ingeleid en kort nabesproken met één van de voorgangers.
 • Er zijn verschillende bovenwijkse leerhuizen, waaraan de predikanten hun medewerking geven.