Organisatie

PgH, PKN en Raad van kerken

De Bemoreplus-gemeente maakt deel uit van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Gaande is het proces PgH 2024, waaruit een samenvoeging en herverdeling van de zes (wijk)gemeenten moet voortkomen.
Op plaatselijk niveau zijn we als PgH lid van de Raad van Kerken te Hilversum en in oecumenisch opzicht onderhouden we vooral contact met de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouwekerk, de Oudkatholieke parochie Sint-Vitus.
In groter verband horen we bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Predikanten

Ds. Aster Abrahamsen: dominee.abrahamsen@gmail.com
Ds. Erik van Halsema: jdfvh@dds.nl
Ds. Heleen Weimar: ha.weimar@gmail.com
Ds. Hillegonda Ploeger: hmploeger@gmail.com
Ds. Jetty Scheurwater: jetty.scheurwater@gmail.com
Ds. Oane Reitsma: ds.a.reitsma@gmail.com

Kerkenraad

De (wijk)kerkenraad vergadert vier keer per jaar. Aan de orde komen beleidsvraagstukken, uitvoering en bewaking van beleid, bezinningsonderwerpen, verslagen van secties en commissies, invulling van vacatures, voorbereiding van gemeenteavonden en contacten met de algemene kerkenraad (AK), het college van kerkrentmeesters (CVK) en de classis. Voorzitter is Gea Rozenberg: gearozenberg@gmail.com, tel. 06 11644251.

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad vergadert elke vierde donderdag van de maand, behalve in de maanden juli, augustus en december. Het moderamen bereidt voornamelijk de vergaderingen van de kerkenraad voor.
Contactpersoon voor het moderamen is scriba Ies Nijman: scriba@bemoreplus.nl, tel. 06 10571457.

Algemene kerkenraad

De PgH kent naast nu nog vijf wijkkerkenraden en een kernteam (Vitamine G), een gezamenlijke Algemene Kerkenraad (AK), waarin vertegenwoordigers zitten van de participerende wijkgemeenten. Voorzitter van de AK is Jan de Leede, scriba is Ina Buist. Contact: scriba@pknhilversum.nl. of via het contactformulier.
Naast de vijf wijkkerkenraden kent de PgH een gezamenlijke Algemene Kerkenraad (AK), waarin vertegenwoordigers zitten van de participerende wijkgemeenten.

Ledenadministratie

U wordt gevraagd om alle mutaties tijdig door te geven aan onze ledenadministrateur Hans Mol ( h.mol@kpnplanet.nl, tel. 6 23162139 ) zodat de kerk altijd op de hoogte is van uw actuele gegevens. 

Kerkelijk Bureau

Op het Kerkelijk Bureau wordt de administratie van de kerk bijgehouden, waaronder de ledenadministratie van de vijf wijkcolleges van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hilversum (PgH). Iemand die in Hilversum komt wonen en lid is van de PKN moet de attestatie bij het kerkelijk bureau afgeven. Ook bij huwelijk, geboorte (doop), overlijden en verhuizing worden daar de gegevens bijgewerkt.

Openingstijden: maandagmorgen en donderdagmorgen van 9.00-12.30 uur. In de maanden juli en augustus is het bureau gesloten.
Contact via bureau@pknhilversum.nl of 035-6234000.

Pastoraat

Pastoraat

We willen graag met elkaar meeleven. Bijspringen waar nodig, blij zijn bij vrolijke levensmomenten en er ook zijn in verdrietige omstandigheden. Predikanten, ouderlingen en sectiemedewerkers bezoeken mensen thuis, sturen een kaartje of geven een bloemetje af. In de aanloop naar het samen kerkzijn met Bethlehemkerk en De Morgenster houden we komend jaar nog de huidige sectieverdeling aan.

Elke sectie heeft medewerkers die de wijkgids rondbrengen en bezoekjes doen. We bereiken misschien niet iedereen. Als dat zo is, schroom dan niet om iemand van ons te bellen of te mailen.

Coördinator pastoraat is Jan-Herman Baas, janhermanbaas@gmail.com, tel. 06 30511350.

Diaconie

De kerk heeft een diaconale taak, te weten omzien naar elkaar en dienstbaar zijn aan de medemens die onze hulp nodig heeft. Deze opdracht beperkt zich niet alleen tot de gemeenteleden van onze wijkgemeente, maar reikt ook naar buiten toe.
De wijkdiaconie van onze kerk bestaat uit de vijf diakenen, voorzitter is Marja van Tol, marjavantol@xs4all.nl, tel. 035 6212242.
Hun werkzaamheden zijn onder andere:

  • behandelen van hulpvragen;
  • fondsenwerving voor goede doelen;
  • organiseren van acties zoals de voedselbankactie en onze jaarlijkse zomermarkt;
  • het bieden van een helpende hand bij overige praktische hulpvragen.

We weten dat een groot aantal gemeenteleden actief hulp biedt aan zijn of haar medemens. Het is belangrijk dat gemeenteleden signaleren of er mogelijke hulpvragen zijn in hun omgeving en dit doorgeven aan de sectieouderling of diaken. Door samenwerking van diaconie met gemeenteleden, ouderlingen en sectiemedewerkers wordt meer bereikt dan door ieder afzonderlijk. Mocht u iemand kennen die voor ondersteuning bij een hulpvraag in aanmerking kan komen of heeft u andere diaconale vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met één van de diakenen.
U kunt een vraag stellen over hulp bij financiele of praktische  problemen via diaconie.rbk@gmail.com. Hierbij  graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden met een korte beschrijving van de hulpvraag. Een diaken neemt dan zo spoedig mogelijk contact met U op. U kunt de diakenen natuurlijk ook persoonlijk aanspreken voor een vraag.

College van Diakenen (CvD)

Als wijkdiaconie Regenboogkerk maken wij deel uit van het College van Diakenen (CvD). Dit college bestaat uit afvaardigingen uit alle wijkgemeenten van de PgH en overlegt maandelijks. Tot de CvD-taken behoren het opstellen van de diaconale begroting en jaarrekening, geldwerving voor diaconale doelen, diaconaal goederenbeheer en diaconale steun aan personen, organen en instellingen. Daarnaast ontplooit het CvD wijkoverstijgende activiteiten, zoals het bevorderen van onderlinge contacten tussen de wijkdiaconieën, het onderhouden van contacten met overheidsinstellingen, het verzorgen van publicaties in het kerkblad en dergelijke. De vele, vaak praktische zaken worden door de wijken uitgevoerd.

Ook de collectedoelen voor de zondagen worden vastgesteld door het CvD, waarbij voor een groot deel het collecterooster van Kerk in Actie wordt gevolgd.

Het CvD wordt voor advisering op collectedoelen bijgestaan door de Commissie Zending en Werelddiaconaat (ZWO, doelen in het buitenland) en de commissie Binnenlands Diaconaat (BD). De wijkdiaconieën bepalen ongeveer 10 keer per jaar hun eigen diaconale collectedoel, de zogeheten vrije wijkcollecte.

In overleg met de kerkrentmeesters wordt een aantal keer per jaar een specifiek collectedoel vastgesteld voor de derde collecte. Dat gaat meestal om een project waar we als kerk bij betrokken zijn.

Samen met de collectanten en de kerkrentmeesters zorgt de diaconie ervoor dat de opbrengsten van de collectes op de zondagen worden geteld en op de juiste plaats terecht komen.

Giften en ANBI

Meer informatie over giften en de ANBI status vind u hier.

Kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters

Aan het beheer in de wijk wordt uitvoering gegeven door:
Marco van der Lee, voorzitter van het wijkcollege van kerkrentmeesters (marco@alveras.nl, tel. 06 54228593 ),
Jaap Kerkhof, belast met de kerkbalans,
Hans Mol, belast met kerkbalans en ledenadministratie en
Fokko Bosker, belast met een aantal financiële taken en het gebouw.

College van kerkrentmeesters (CVK)

Het College van kerkrentmeesters (CVK) is samengesteld uit afgevaardigden van alle wijkraden van kerkrentmeesters en heeft uitsluitend een bovenwijkse taak.
In het CVK worden de stoffelijke zaken die de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) aangaan behartigd. U kunt denken aan het beheer van gebouwen en inventaris, de financiën, geldwerving (zoals de actie kerkbalans), personeel & organisatie (waaronder het kerkelijk bureau), communicatie en afvaardiging naar de algemene kerkenraad.
Uit onze wijkgemeente zijn voor het CVK de volgende ambtsdragers actief:
Hans Zwagemaker, voorzitter, hans@zwagemaker.nl, tel. 06-53164789;
Herman ´t Hoen, adviseur inzake personeel en organisatie;
Marco van der Lee en Fokko Bosker, vertegenwoordigers van de Regenboogkerk.

Werkgroepen

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst is een belangrijke schakel bij het voorbereiden en evalueren van de zondagse eredienst, inclusief de kinderdiensten. Het is een advies- en werkorgaan van de Kerkenraad en bestaat uit de predikanten, de cantor, de organist, een afvaardiging van de kinderdienst en een aantal gemeenteleden die de gemeente in de breedte vertegenwoordigen.
De taak van de commissie is tweeledig:

  • Bezinning en toerusting: voorgaande vieringen worden geëvalueerd op basis van gesprekken met gemeenteleden, eigen waarneming en ingekomen stukken. Daarnaast kijkt de commissie naar de invulling en toerusting voor aankomende diensten door (gast)predikanten en betrokken gemeenteleden. Er wordt hierbij naar inhoud, muziek en (thematische) vormgeving gekeken. De commissie buigt zich daarbij over vragen als:
    Waar zijn we mee bezig in de eredienst en hoe wordt de eredienst ervaren? Hoe doen we het en waarom? Welke bronnen en elementen zijn zinvol om er op de lange duur mee te werken? Welke ruimte wordt er geboden voor o.a. cantorij, kinderen, jongeren, hoe en waar in de viering? Hoe (vaak) vieren we de Maaltijd van de Heer? Hoe geven we nieuwe initiatieven een plaats en hoe stimuleren we ieders betrokkenheid bij de eredienst?
  • Coördinatie van de praktische organisatie van de eredienst. Als grondstructuur voor de vieringen wordt de oecumenische protestantse Orde van Dienst gevolgd, zoals vastgelegd in het Dienstboek voor de PKN.

Er wordt zeven keer per jaar vergaderd, waarbij de vergaderingen zijn afgestemd op de thematische blokken in het kerkelijk jaar.
Voorzitter van de commissie is ds. Heleen Weimar, secretaris is Ton Oosterom (ton.oosterom@gmail.com, tel. 06 18562478 of 035 6234301)..

Werkgroep gastvrijheid

Deze werkgroep denkt na over hoe we meer zichtbaar en aanwezig kunnen zijn als kerk in de buurt. Omwonenden worden door middel van flyers uitgenodigd voor de activiteiten die we organiseren voor gemeenteleden en de buurt, zoals het Zomerfestival in september en Kerstavond op het Kerkplein. We werken vaak samen met de diaconie.
Daarnaast bespreken we samen met de commissie eredienst hoe we nog beter kunnen zorgen dat gasten zich na de kerkdienst ook heel welkom voelen en geen drempel ervaren om iemand aan te spreken.

Als u ideeën heeft hoe we nog meer een gastvrije gemeente kunnen zijn, dan horen we dat graag!

De werkgroep gastvrijheid bestaat uit: Marianne van Gilst, Evelien Bouwmeester, Hilco Griffioen en Marlies Pestman (marlies.pestman@gmail.com, tel. 06 53287395).

Techniekteam

Elke week verzorgt het techniekteam het geluid en de beelduitzendingen van de kerkdienst. De installatie staat achter in de kerkzaal en de microfoons, beamer en camera’s worden door een tweetal bediend. Het team bestaat uit zeven personen: Diederik Vogelzang, Hans Mol, Wilma Booij, William van Eijk en Reind van Olst.
Mannes van der Burg ( mannes.burg@gmail.com, tel. 06-23949480 ) is coördinator en aanspreekpunt.

Tuingroep

Het onderhoud van de tuin rondom de kerk wordt verzorgd door een kleine groep vrijwilligers. Er wordt gewerkt op maandagmorgen van maart tot oktober. De groep is in de loop der jaren wel kleiner geworden, daarom zijn nieuwe tuiniers (ook zonder ervaring) van harte welkom. Aan koffie en gezelligheid ontbreekt het nooit.
Contact: Kees Wielemaker, wielemaker@kpnmail.nl, tel. 035-6215211.

Vertrouwenspersonen

Leoni Brussaard en Christiaan Boers zijn de vertrouwenspersonen van de Protestantse gemeente Hilversum.

Leonie is te bereiken via vertrouwenspersoonpghilversum@outlook.com, Christiaan via vertrouwenspersoonpghboers@gmail.com.
Alleen de betreffende vertrouwenspersoon heeft toegang tot deze adressen.

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor wie mogelijke misstanden binnen de Protestantse gemeente wil
melden, het verhaal kwijt wil, of een signaal bespreekbaar wil maken op een laagdrempelige manier.
Een vertrouwenspersoon is een persoon met een geheel onafhankelijke en neutrale positie in de kerk. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie die met haar of hem wordt gedeeld.

 

Privacy afspraken

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Elke organisatie of vereniging die persoonsgegevens verzamelt moet hieraan voldoen, zo ook onze kerk.

Voor onze wijkgemeente is Ies Nijman als AVG-coördinator aangesteld. Hij ziet erop toe dat wij ons met elkaar houden aan de AVG. Daarnaast kan hij vragen van gemeenteleden beantwoorden, waar het de privacywetgeving betreft. Hij voert deze taak uit in nauw overleg met het moderamen. U kunt hem bereiken via avg@bemoreplus.nl.

U treft onze AVG-afspraken aan op deze website onder ‘privacyverklaring’.