De Algemene kerkenraad bleek maandagavond 26 juni eensgezind. Alle voorgenomen besluiten over PgH2024 zijn definitief geworden. Ieder kerkenraadslid stemde daarmee in.
PgH2024 staat voor het geheel van maatregelen waarmee de Protestantse gemeente Hilversum vitaler en toekomstgerichter wil worden.

Vitale gemeente van Jezus Christus
Voorzitter Jan de Leede sprak zijn grote dank uit naar de leden van Algemene kerkenraad: “Het is gelukt om in een zorgvuldig proces elkaar te vinden hoe we in de nabije toekomst een vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum kunnen zijn met de middelen waarover we beschikken. Wij gaan verder in drie geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse gemeente Hilversum, in een mooie balans tussen pluriformiteit en eenheid. Mooi dat wij afgesproken hebben dat de geloofsgemeenschappen zich blijven inzetten voor elkaar en voor de PgH als geheel. Wij krijgen ruimte voor nieuwe initiatieven in en voor onze geloofsgemeenschappen en voor de Hilversumse samenleving.”

Leden maken keuzes
Het definitieve besluit bevat vier deelbesluiten en een intentieverklaring. De tekst is op een paar onderdelen aangepast ten opzichte van die van de voorgenomen besluiten. Met name deelbesluit 1 kreeg een andere formulering. De Kerkenraad wenste nog nadrukkelijker te verwoorden dat het alle leden van de Protestantse gemeente vrij staat zelf een keuze te maken bij welk van de drie geloofsgemeenschappen zij zich willen aansluiten per 1 januari 2024, ongeacht de keuze die de wijkkerkenraad van de eigen wijkgemeente maakt. De oorspronkelijke tekst wekte de suggestie dat de vorming van de drie geloofsgemeenschappen louter fusies zouden zijn tussen huidige wijkgemeenten. Dat zou de doelstellingen van PgH2024 tekortdoen.

De Kerkenraad stemde, zoals gezegd unaniem, in met de volgende formulering van deelbesluit 1: ‘Er is bij de wijkkerkenraden een breed gedragen voorkeur voor voorstel 2. In dit voorstel ontstaan drie hoofdstromen: een reformatorisch-confessionele gemeenschap, een breed-protestantse gemeenschap en een eigentijds protestants-evangelicale gemeenschap. De huidige vijf wijkgemeenten en de missionaire gemeente gaan, in onderling overleg, op in deze drie stromingen en brengen hun gemeenteleden onder bij de stroming die leden zelf wensen.’

Informeren en uitnodigen
Tevens besloot de Kerkenraad na de zomer de leden van de PgH tweemaal te informeren over de keuzes die de leden kunnen maken. Eenmaal over de vorming van de nieuwe geloofsgemeenschappen, en eenmaal over de keuze die mensen kunnen maken om als lid van de PgH zich aan te sluiten bij een van de gemeenschappen. Dat laatste is ook om administratieve redenen noodzakelijk.

Bestuursvorm en gebouwen
Twee deelbesluiten betreffen de wijze waarop in de nabije toekomst besloten wordt over de gebouwen van de PgH, en wat de bestuurlijke verhouding wordt tussen Algemene kerkenraad en de nieuwe geloofsgemeenschappen. De vergadering stelde de opdracht vast van de twee werkgroepen die hierover de Kerkenraad gaan adviseren. De Algemene kerkenraad besluit in november 2023 over de bestuursvorm en uiterlijk juni 2024 over de gebouwen. Binnenkort publiceert de Algemene kerkenraad de precieze opdrachten en samenstelling van de werkgroepen.

Een vierde deelbesluit regelt hoe de vorming van de drie geloofsgemeenschappen administratief en financieel wordt uitgewerkt. Afgesproken is dat de geloofsgemeenschappen zelf hun namen gaan kiezen.

Klik hier voor de tekst van de besluiten PgH2024 die de Algemene kerkenraad op 26 juni 2023 in de Regenboogkerk te Hilversum nam.