Inleiding
Afgelopen twee vergaderingen is de stuurgroep o.a. bezig geweest met het vormen van een nieuwe kerkenraad voor BeMoReGraan.
In een notitie hebben we beschreven hoe de nieuwe kerkenraad en de kleine kerkenraad eruit gaat zien. Bij het vormen van deze nieuwe structuur is één van de uitgangspunten dat er een lichte vergaderstructuur zal zijn. We willen minder tijd besteden aan bestuurlijke zaken. De in de notitie beschreven structuur is onder tijdsdruk tot stand gekomen en voldoet nog niet aan het criteria ‘lichte structuur’. Vandaar dat na het invoeren nog een verfijning/aanpassing nodig zal zijn. We denken dan aan een kerkenraad met werkgroepen, waarbij het bestuurlijk gewicht via mandaten meer in de werkgroepen en kleine kerkenraad komt te liggen.

Omdat de kerkenraad het komende jaar zeker nog bezig zal zijn met het creëren van één geloofsgemeenschap breed protestant in Hilversum vanuit de verschillende wijken inclusief de Graankorrel vinden we het van belang dat er vanuit alle wijken vertegenwoordiging is in de verschillende functies in de kerkenraad. De verschillende tradities en gezichtspunten kunnen in de kerkenraad samenkomen en tot een nieuw geheel gevormd worden.

Voordracht Peter den Uil
De voorzitters van de drie wijkkerkenraden hebben aangegeven geen voorzitter van de nieuwe (kleine) kerkenraad te willen worden. In de stuurgroep vergadering van 21 maart is Peter den Uil voorgedragen als voorzitter van BeMoReGraan. Peter heeft veel bestuurlijke ervaring in de Protestantse gemeente Hilversum, o.a. als penningmeester van de commissie van kerkrentmeesters, lid van het breed moderamen en kerkrentmeester van de Bethlehemkerk. Peter is nu lid van de PgH commissie gebouwen (voorheen werkgroep gebouwen).
De stuurgroep is erg blij dat Peter het ambt van ouderling met de taak van voorzitter wil aanvaarden. De stuurgroep heeft dan ook unaniem ingestemd met de voordracht van Peter. In de gezamenlijke eredienst van 24 maart j.l. is zijn naam afgekondigd. Mocht u bezwaar hebben dan kunt u tot t/m vrijdag 29 maart bezwaar aantekenen met een onderbouwing bij de stuurgroep (t.a.v. gearozenberg@gmail.com).

Op 18 april vergaderen de stuurgroep en de nieuwe kleine kerkenraad BeMoReGraan samen om een goede overdracht te verzorgen.
De drie wijkkerkenraden hebben hun laatste moderamen/kerkenraadsvergaderingen gehad. Deze wijkkerkenraden ( of een afvaardiging) gaan door als tijdelijke werkgroep om het afscheid van de eigen wijkgemeente te verzorgen en het begeleiden van wijkgemeenteleden, waar nodig, naar BeMoReGraan.

Notulist gezocht
We zijn hard op zoek naar een notulist voor de (kleine) kerkenraad (maandelijks – met uitzondering van juli, augustus en december – de kleine kerkenraadsvergadering en vier keer per jaar de ‘grote’kerkenraadsvergadering) Mocht u/je belangstelling hebben meldt het dan bij Ies Nijman, scriba@regenboogkerkhilversum.nl, ook als u niet alle vergaderingen zou kunnen notuleren maar een deel daarvan. 

Samenvatting notitie ‘Inrichting  (kleine) kerkenraad en moderamen BeMoRe Graan’
Hieronder geven we een samenvatting van de hoofdpunten van de notitie.

De kerkenraad
De taak van de kerkenraad is het leiding geven aan het leven en werken van de gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikant(en), de ouderlingen (waaronder een ouderlingen-kerkrentmeesters) en diakenen.  De taak van scriba kan door elke ambtsdrager worden ingevuld evenals de taak van voorzitter, maar bij voorkeur niet door de predikanten.

Samenstelling:

 • Predikanten – predikanten zitten ambtshalve in de kerkenraad (maar er kunnen afspraken gemaakt worden over de aanwezigheid)
 • 8 ouderlingen waarvan
  • 3 pastorale ouderlingen – voorlopig zo goed mogelijk verdeeld over de voormalige wijken
  • 3 ouderlingen-kerkrentmeester
  • 1 ouderling met de taak beleid
  • 1 ouderling met de taak communicatie
 • Naast bovenstaande is er nog een ouderling of diaken met de taak van scriba.
 • Naast bovenstaande is er nog een ouderling of diaken met de taak van voorzitter.
 • 3 diakenen
 • Ook de ambtsdragers met een bijzondere opdracht (afvaardiging naar AK, classis of synode) maken ambtshalve deel uit van de kerkenraad, al is hun aanwezigheid niet vereist.

Bij elkaar zijn dit 13 ouderlingen en diakenen plus de predikanten. Deze personen zijn initieel in gelijke mate afkomstig uit alle oorspronkelijke BeMoRe wijkgemeenten en twee uit de Graankorrel.
Voor de maandelijkse vergaderingen is dit een groot aantal. Daarom kiezen we ervoor te gaan werken met een kleine kerkenraad.

Op dit moment zijn er meer ambtsdragers dan voorzien in de beoogde nieuwe samenstelling. Wij zullen begin april een complete namenlijst publiceren in de nieuwsbrieven en op de websites.
We gaan werken met een overgangsperiode waarbij alle ambtsdragers lid zijn van de kerkenraad (en er door natuurlijke afvloeiing (door aflopende ambtstermijnen) toegewerkt wordt naar de voorgestelde omvang. Dat houdt in dat er geen nieuwe ambtsdragers toegevoegd te worden, tenzij dit nodig is voor de samenstelling van de kerkenraad.

Elke vier jaar wordt door de kerkenraad een beleidsplan gemaakt met daarbij op hoofdlijnen een planning van acties voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar een jaarplan gemaakt.

De kerkenraad vergadert vier keer per jaar.
In de kerkenraadsvergadering wordt in hoofdlijnen teruggekeken op de besluiten die door de kleine kerkenraad genomen zijn en vooruitgekeken op toekomstig te nemen besluiten.

Kleine kerkenraad
De kerkenraad vertrouwt onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toe aan de kleine kerkenraad.
In de kleine kerkenraad zitten:

 • 3 predikanten (vanuit elke wijk één: Erik van Halsema, de andere namen volgen nog)
 • Ouderling of diaken met de taak: voorzitter (Peter den Uil – indien geen gegronde bezwaren)
 • Ouderling met de taak: coördinator pastoraat (Liesbeth van Renssen)
 • Ouderling met de taak: beleid (Marlies Pestman)
 • Ouderling met de taak: communicatie (vacant)
 • Ouderling-kerkrentmeester (Casper Bos)
 • Ouderling of diaken met de taak: scriba (Ies Nijman)
 • Diaken met de taak: voorzitter diaconie (Wilma Hilberts)

De kleine kerkenraad kent 10 leden. Zij zijn initieel in gelijke mate afkomstig uit alle oorspronkelijke BeMoRe wijkgemeenten en één vanuit de Graankorrel.
De kleine kerkenraad vergadert eenmaal per maand (september t/m juni, in december zo nodig).

Voorafgaand aan de vergadering kunnen alle ambtsdragers agendapunten aandragen bij de scriba. Zij kunnen ook aansluiten bij de vergadering om mee te vergaderen of een agendapunt toe te lichten of te bespreken. Daarnaast kunnen ze ook op basis van de notulen en afspraken- en besluitenlijst aanschuiven met als doel om nadere toelichting te vragen.
Een vast agendapunt is het verloop van de uitvoering van de acties uit het jaarplan.
Alle ambtsdragers ontvangen de agenda, de notulen en afspraken- en besluitenlijst van de kleine kerkenraad vergaderingen.

Moderamen
Naast de kleine kerkenraad is er een moderamen dat bestaat uit de voorzitter, scriba en een predikant. De taak van dit moderamen is het voorbereiden van de agenda van de (kleine) kerkenraad.

Werkgroepen
Naast de ambtsdragers kent de kerkelijke gemeente een aantal werkgroepen.
Het is wenselijk dat werkgroepen een ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkenraad hebben. De vertegenwoordiger(s) van een werkgroep kunnen worden uitgenodigd voor de vergadering van de (kleine) kerkenraad of kunnen zichzelf daarvoor uitnodigen.
Bij deze structuur is het goed functioneren van de werkgroepen van wezenlijk belang. De werkgroepen komen regelmatig bij elkaar en dragen bij aan het netwerk waar mensen zich gezien en gekend voelen.
De werkgroepen leveren actief input aan de kleine kerkenraad vergaderingen. Zij kunnen zelf agendapunten inbrengen. De kleine kerkenraad kan een werkgroep ook vragen om een onderwerp uit te werken.
Het is niet de bedoeling dat de kleine kerkenraad zaken uitwerkt die liggen op het gebied van een werkgroep. Doel is om een breed draagvlak te creëren/te behouden door meedenken en doen, gebruik maken van ieders kwaliteiten en expertise.

De werkgroepen:

 1. Pastoraat
 2. Diaconie
 3. Kerkrentmeesters
 4. Jeugd en jongerenwerk
 5. Communicatie
 6. Eredienst en liturgie
 7. Leren
 8. Activiteiten
 9. Oecumene en samenwerking met andere geloofsgemeenschappen
 10. Gastvrijheid/ontmoeten en missionaire aanwezigheid

Ontvangen namen voor de nieuwe BeMoReGraan geloofsgemeenschap
Hieronder een paar van de ontvangen namen voor onze nieuwe geloofsgemeenschap. De complete lijst zal in alle vier de kerken opgehangen worden. De nieuwe (kleine) kerkenraad zal een besluit nemen over de nieuwe naam.