Van deze Paasoctaaf-zondag kan gezegd worden dat hij vooruitwijst naar volgende week zondag, de dag van de Goddelijke barmhartigheid. De serie van het jaarthema ‘vruchten van de Geest’ wordt vanaf vandaag weer voortgezet in de PgH-wijkgemeenten. In de Regenboogkerk is dat deze zondag ‘Gerechtigheid’. Daar is in het kader van barmhartigheid al veel over te zeggen, maar mooi is ook om naar de Joodse bron van het begrip ‘gerechtigheid’ te kijken. Naastenliefde is een belangrijk element daarbij. Hoe geef je die of hoe bied je die aan de ander aan?

Thema: Gerechtigheid biedt respect en ruimte voor ieder mens
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 51: 1-8, Matteus 5: 1-10
Liederen: Psalm 81: 1-4, Kyrie 301h, Lied 632, Psalm 111: 1, 2, Lied 339b, Lied 85a, Lied 655
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Paul en Pauline van Catz
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Diaconale collecte Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren: De vrije wijkcollecten van 24 april en 29 mei bestemt de diaconie van de Regenboogkerk voor Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren. De diaconie wil vaker meerdere vrije wijkcollecten inzetten voor één doel, zodat het bedrag dat wordt opgehaald wat steviger is.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld past hierbij persoonlijke benadering toe, er wordt altijd eerst een inventarisatie gemaakt van de hulpvraag door middel van een huisbezoek. Daarin kan Leergeld informatie geven of hulp bieden bij het aanvragen van steun bij andere instanties. Wanneer er geen of slechts ontoereikende voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, kan Stichting Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten van clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van het kind via het bevorderen van ‘meedoen’. Leergeld biedt de kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Ieder kind moet de kans krijgen mee te doen, ongeacht de financiële situatie rondom het kind, daar willen wij graag aan bijdragen!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 0373711816 van de wijkdiaconie Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Stichting Leergeld’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat alle kosten ten aanzien van pastorale zaken betaald kunnen worden. Dit betreft voornamelijk de kosten van kleine presentjes of uitgaven daartoe. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas van de Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.