In de week volgend op deze zondag opent de Regenboogkerk het seizoen. Op zaterdag is er een zomerfestival in en om de kerk. In de aanloop is het goed te weten wát die kerk is en wíe die kerk is en wáarom die kerk er is. Daarom zal Psalm 84 de leidraad zijn: ‘hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen’.
De psalm klinkt op verschillende wijzen. De heldere fontein, waar de psalm over spreekt komt ook aan bod in een bruisend spel van muziek en beeld.

Thema: Psalmzingt de HEER
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Renze Sleeking
Lezingen: Exodus 17: 1-7, Johannes 4: 1-15
Liederen: Psalm 84: 1, 2 en 3, Lied 301h, Lied 790, Psalm 87, Lied 339b, Lied 282, Lied 653, 1, 3 en 7
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers onder leiding van Arno Rog
Collecten: KIA: gehandicapten in Myanmar*, Plaatselijke kerk**, Missionair Werk (Pioniersplekken)***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Gerda en Jaap Kerkhof
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Love - Leeuwarder fontein van de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa
Lector: Anna van der Wielen
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * KiA, Gehandicapten in Myanmar: In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten.
Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk, bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven, microkredieten te verstrekken en bedrijven te stimuleren om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift is meer dan welkom in de collecte. U kunt uw gift ook storten op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Myanmar’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Missionair Werk (Pioniersplekken); Een kerk van betekenis: In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land.
U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘missionair werk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.