Traditioneel leest de kerk op deze zondag het evangelie over de verheerlijking van Jezus op de berg. Een hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, in het leven van Jezus.Maar we lezen ook uit het boek I Koningen over Elia, die op de vlucht is en in doodsangst verkeert. Elia verlangt te sterven, hij kan niet verder. Een dieptepunt in zijn leven.

Ieder mensenleven kent in meer of mindere mate hoogte- en dieptepunten. Wat doen die met ons? Hoe gaan we er mee om? En wat heeft God er mee te maken?

Thema: Op hoogtepunten en dieptepunten…
Voorganger: ds. Hanneke Keur
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Hans Mol   
Lezingen: I Koningen 19: 9-18, Marcus 9: 2-10
Liederen: Lied 283: 1- 4, Lied 301g, Lied 25a, Projectlied Veertigdagentijd, couplet van de tweede zondag, Lied 892, Lied 543: 1 en 3, Lied 695, Lied 321: 1, 3, 4, 6 en 7
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Inloophuis Wording*, Plaatselijke Kerk**, KiA: Kliederkerk***
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Esther Sluis Thiescheffer
Koffieschenken: Els en Job Klomp, Emmy Oosterom en Daniël van Zaalen 
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Bijzonderheden: Afbeelding: Verheerlijking op de berg
Lector: Henk Jan Rebel
Kinderoppas: Oppas voor kleine kinderen kunt u tot uiterlijk zaterdags 12 uur aanvragen via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Aansluitend aan de dienst wordt u door de stuurgroep bijgepraat over de genomen en nog te nemen stappen met betrekking tot de gebouwen.

Voorbede aanvragen
In de Bethlehemkerk en in de Morgenster ligt een voorbedeboek waarin u uw voorbeden voor de dienst kunt aanvragen. De BeMoRe-kerken hebben ook een online mogelijkheid.
Voor de Regenboogkerk is dit via voorbede@regenboogkerkhilversum.nl;
voor de Bethlehemkerk is dit via voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl;
en voor de Morgenster via diaconie@morgensterhilversum.nl.
Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst in de Regenboogkerk wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
De diensten in de Regenboogkerk, de Morgenster en de Bethlehemkerk kunt u online meevieren. Klik daarvoor op de naam van de kerk.

Toelichting bij de collecten
 *Inloophuis Wording: Daklozen zijn er weinig meer in Hilversum; de meesten zijn de afgelopen jaren door de gemeente Hilversum aan een woning geholpen, vaak een containerwoning. Thuislozen zijn er zoveel meer; mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar daaronder verpieteren door eenzaamheid en een randmaatschappelijke levensstijl. Ze zoeken weliswaar vaak elkaars gezelschap, maar als het eropaan komt zijn ze alleen. Wording biedt hun te eten, te drinken, warmte, gezelligheid, aanspraak, soms kleding. Eenmaal in de week is er ook een warme maaltijd. Maar wat misschien wel het belangrijkste is: er wordt vriendelijkheid geboden, een warm woord van welkom, belangstelling en herkenning.
Dagelijks komen er tussen de 12 en 25 bezoekers; Van de bezoekers wordt verwacht dat ze zich gedragen, niet onder invloed zijn en geen stampij maken.
In Wording werken ruim 55 vrijwilligers die gastvrouw of gastheer zijn, schoonmaken, eten koken en roosters maken. De meesten zijn afkomstig van Hilversumse kerken. Er zijn altijd vrijwilligers nodig, veel zelfs! En er is geld nodig, vandaar deze collecte.
Naast de collecte in de kerk, kunt u een bijdrage overmaken naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Inloophuis Wording’.

 **Plaatselijke Kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373 7225 91 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 ***Kerk in Actie, Kliederkerk: In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders en grootouders de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig of kerkelijk betrokken samen. De PKN steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over naar NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kliederkerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.